Hišni red

Na podlagi 19. in 75. člena Statuta Doma starejših občanov Ilirska Bistrica je Svet doma na svoji redni seji dne 21.12.2018 sprejel naslednji

HIŠNI RED
DOMA STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Dom starejših občanov Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: dom) je javni socialnovarstveni zavod, ki stanovalcem zagotavlja bivanje v opremljenih, vzdrževanih in ogrevanih sobah, uporabo skupnih prostorov, starosti in zdravstvenemu stanju primerno prehrano, pomoč in postrežbo, zdravstveno nego, rehabilitacijo in organizirano preživljanje prostega časa.

2. člen

Dom sprejema v stalno, začasno in dnevno oskrbo osebe, starejše od 65 let, ki zaradi starosti ali drugih razlogov ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo neposredno osebno pomoč ter odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju.

3. člen

Namen Hišnega reda je vzpostaviti osnovna pravila, ki omogočajo skupno življenje večjega števila ljudi v stanovanjski skupnosti doma, varnost stanovalcev, spoštovanje temeljnih pravic, ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev, kar je tudi slogan našega doma. Hišni red je oblikovan tako, da omogoča prilagoditi življenje v domu splošno veljavnemu življenjskemu in družinskemu redu.

4. člen

Ravnanje posameznega stanovalca je omejeno s pravicami drugih stanovalcev in zaposlenih doma, kar velja tudi za svojce in druge obiskovalce doma, s pravili za varno bivanje (požarna varnost, sanitarno higiensko varnost) in drugimi veljavnimi predpisi.

5. člen

Ravnanje zaposlenih mora zagotavljati popolno spoštovanje osebnosti vsakega stanovalca, njegovo dostojanstvo, osebno integriteto, zasebnost in varnost. Zaposleni se morajo obnašati v skladu z vizijo doma in etičnimi kodeksi posameznih poklicev oziroma poklicnih vsebin.

6. člen

Slogan doma: »Ohranitev dostojanstva in dobro počutje stanovalcev«

7. člen

Hišni red ureja pravice in dolžnosti uporabnika institucionalnega varstva, začasnega institucionalnega varstva, uporabnika dnevnega varstva in uporabnika krizne namestitve v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica.
Po njem so se dolžni ravnati tudi vsi zaposleni v domu in obiskovalci doma.

8. člen

Besedilo Hišnega reda se smiselno uporablja za ženski in moški spol.

II. NASTANITEV

9.člen

Sprejem, premestitev in odpust uporabnikov ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14).

Uporabnik, ki je sprejet v dom dobi pravice in odgovornosti stanovalca.

10. člen

Vselitve v dom so praviloma od ponedeljka do četrtka med 8. in 13. uro.

Ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, socialni delavec. Seznani ga z razporedom prostorov v domu, z osebjem in sostanovalci na oddelku, s Hišnim redom ter Pravilnikom o izvajanju posameznih vrst oskrbe in merili za razvrščanje stanovalcev v posamezne vrste oskrbe v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica ter drugimi akti, ki opredeljujejo pravice in obveznosti izvajalca in uporabnika storitev ob vključitvi v institucionalno varstvo.

11. člen

V primeru, da nastopi potreba po krizni namestitvi osebe nad 65 let ali odrasle osebe s posebnimi potrebami in imamo v domu prosto mesto, lahko sprejmemo to osebo v dogovoru s pristojnim Centrom za socialno delo. Razlogi zaradi katerih nastopi potreba po krizni namestitvi so nasilje v družini, deložacija, hospitalizacija ali smrt osebe, ki je skrbela za starejšo osebo ali osebo s posebnimi potrebami, življenjska nevarnost osebe z demenco.

12. člen

Stanovalec praviloma podpiše dogovor, ki vsebuje določbo s katero potrjuje, da je bil seznanjen z vsemi pravili, ki veljajo v domu in da jih bo upošteval in spoštoval.

13. člen

Osebno perilo stanovalca mora biti označeno z njegovim imenom, priimkom in številko, Priporočamo, da je perilo označeno tudi takrat, ko se ne pere v domski pralnici in da ima stanovalec le perilo, ki je pralno v stroju.

Ko je opravljen popis osebnega perila stanovalca, ga opremi z imenom in priimkom šivilja.
Dodatno dostavljeno osebno perilo je potrebno oddati v popis šivilji ali zaposlenim v službi zdravstvene nege in oskrbe na oddelku, v nasprotnem primeru za osebno perilo dom ne odgovarja.

Osebno perilo stanovalcev se pere v pralnici doma.

III. UPORABA PROSTOROV

14. člen

Sobe so opremljene z opremo, ki je v lasti doma. V sobi je prostor za osebno garderobo in manjše predmete.

Stanovalec lahko sobo, ki je opremljena z opremo doma v soglasju z direktorjem ali strokovnim vodjem dodatno ali v celoti opremi z lastnim pohištvom in drugimi predmeti (preproge, stoli, ogledala, slike, radio, TV, računalnik), skrbi za njihovo vzdrževanje in jih po uporabi odstrani.

Zaželeno je, da stanovalci, ki so psihično in fizično sposobni, sami poskrbijo za splošno urejenost bivalnih prostorov ter vzdrževanje osebnih predmetov.

15. člen

Zaposleni v službi zdravstvene nege in oskrbe so dolžni in imajo pravico skrbeti za red in čistočo v sobah in v soglasju s stanovalcem odstraniti živila, ki jim je potekel rok ali so pokvarjena. Pri tem so dolžni spoštovati osebno integriteto stanovalca in njegovo zdravstveno stanje.

16. člen

V sobah, kjer naprave niso že del opreme, kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom ni dovoljeno imeti v sobi.

17. člen

Stanovalci v enoposteljnih sobah imajo lahko male hišne živali (ptiče in ribe), če zanje skrbijo sami (hranjenje in čiščenje kletk) in niso moteče za ostale stanovalce.

Hranjenje prosto živečih ptic na balkonih doma ni dovoljeno. Pticam, mačkam in psom je dovoljeno nastavljati hrano v krmilnicah in posodah, ki jih postavi dom.

18. člen

Oddelčne kuhinje so namenjene kuhanju napitkov in manj zahtevnemu kuhanju priboljškov. Dnevni prostori služijo kot jedilnice, namenjeni pa so gledanju TV, igranju družabnih iger, sprejemanju obiskovalcev in drugim organiziranim skupinam.

19. člen

Kdor se iz varnostnih razlogov ne želi kopati sam, lahko dobi pomoč osebja v zdravstveni negi in oskrbi.

Za čas in načrt kopanja se dogovorita stanovalec in osebje v službi zdravstvene nege in oskrbe.

20. člen

Sobe, sanitarije, balkone in skupne prostore pospravljajo, čistijo in zračijo zaposleni v službi zdravstvene nege in oskrbe, vzdržujejo pa jih vzdrževalci ali serviserji.

Stanovalci zaposlenim dovolijo vstop v sobo in omogočijo čiščenje ter vzdrževanje v skladu s 14. členom Hišnega reda in po potrebi dovolijo osebju vpogled v omare in osebno garderobo, lahko pa svoje prostore pospravljajo in čistijo tudi sami ali njihovi svojci.
Čiščenje in pregled le-teh je dovoljen samo v prisotnosti stanovalca.

21. člen

Kajenje za stanovalce, zaposlene in obiskovalce je dovoljeno izključno v kadilnicah, odprtih balkonih in v okolici doma, kjer so nameščeni pepelniki.

22. člen

Stanovalci lahko jedo v domski restavraciji, oddelčnih jedilnicah in sobah.
Nepomičnim in bolnim stanovalcem se hrana servira v sobe.

Na posebno željo se lahko stanovalcem v oskrbi I., obroki hrane in napitki z doplačilom servirajo tudi v sobe.

23. člen

Glavni obroki hrane so postreženi:

 • zajtrk od 8. do 9. ure
 • kosilo od 12. do 13. ure
 • večerja od 17.30 do 18.30 ure.

Stanovalci, zaposleni in obiskovalci doma si lahko kavo in druge napitke naročijo v domskem bifeju ali na avtomatih nameščenih v recepciji doma in po oddelkih.

24. člen

V izbiro jedilnika, ki ga sestavi vodja prehrane, je s predlogi vključena komisija za sestavo jedilnika, sestavljena iz stanovalcev in zaposlenih.

IV. IZHODI, ODSOTNOST, OBISKI

25. člen

Gibanje stanovalcev doma je neomejeno znotraj in zunaj doma.

Izhodi in prihodi v dom so med 7. in 21. uro v poletnem času in med 7. in 20. uro v zimskem času.

V času med 21. uro in 7. uro naslednjega dne so vhodna vrata v dom zaklenjena. Pred vhodnimi vrati je zvonec.

26. člen

O izhodu ali prihodu v dom v času, ko je dom zaprt, stanovalec predhodno obvesti dežurno medicinsko sestro.

Druženje stanovalcev ob kavi je v večnamenski dvorani ali bifeju.

Stanovalcu, ki je odsoten, se cena oskrbnega dne za dneve odsotnosti (v nadaljnje: rezervacija) zaračuna v skladu s Pravilnikom o metodologiji oblikovanja cen socialno varstvenih storitev. Višina rezervacije se določi tako, da se od cene stroškov storitev odštejejo stroški živil po veljavnem ceniku.

27. člen

Stanovalci z demenco, ki zaradi upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor so nastanjeni v varovanem oddelku doma. Oddelek lahko zapustijo samo v spremstvu zaposlenih, svojcev ali skrbnikov.

Svojci ali drugi obiskovalci, ki odpeljejo stanovalca iz varovanega oddelka, o odhodu in prihodu obvezno obvestijo osebje na oddelku.

28. člen

Obiski stanovalcev so vsak dan, zaželeni med 9. in 19. uro.

Če je obisk tudi v času, ko osebje izvaja nego in oskrbo pri stanovalcu, zaposleni Doma lahko zaprosijo obiskovalca, da se ta čas umakne iz sobe.

Trajanje obiska in število obiskovalcev, kadar stanovalec v sobi ne biva sam, naj bo takšno, da bo sostanovalec kar najmanj moten.

Obiski svojcev oziroma obiskovalcev s hišnimi ljubljenčki, so v domu dovoljeni ob upoštevanju varnosti stanovalcev in higienskih zahtevah. Hišni ljubljenčki morajo biti ustrezno vodeni, psi na povodcu in po potrebi morajo imeti nadet nagobčnik.

29. člen

V primeru poslovnega obiska, oziroma obiska z namenom ogleda prostorov doma, se je potrebno predhodno dogovoriti z direktorjem doma oziroma z osebo, ki v času odsotnosti nadomešča direktorja. Vsak obiskovalec poslovnega obiska doma, se mora ob prihodu javiti receptorju, ki ga usmeri k ustreznemu zaposlenemu.

30. člen

Za poslovni obisk se štejejo vsi obiski predstavnikov drugih podjetij in zavodov, katerih cilj je izmenjava delovnih izkušenj oziroma vseh drugih strokovnih, organizacijskih in tehničnih vprašanj, ki obravnavajo delo in življenje v domu.

Ogled sobe stanovalca je dovoljen le s soglasjem stanovalca.

O drugih skupinskih obiskih stanovalcev (krajanov in raznih organizacij) je potrebno predhodno obvestiti socialno službo, strokovnega vodjo ali direktorja.

Za stike z mediji je zadolžen direktor doma ali oseba, ki je za to pooblaščena.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAPOSLENIH, STANOVALCEV IN NJIHOVIH SVOJCEV

31. člen

Zaposleni doma so dolžni med delom nositi delovno obleko, ki je označena z imenom in priimkom zaposlenega ter delovnim mestom.

32. člen

Zaposlenim doma je prepovedana izposoja denarja od stanovalcev.

33. člen

Zaposleni doma ne smejo sprejemati daril ali nagrad od stanovalcev ali njihovih svojcev, razen daril manjše vrednosti, kot so navedena v 2. členu Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Uradni list RS št. 58/03, 56/15).

34. člen

Stanovalci in njihovi svojci lahko sporočajo svoje želje v zvezi z bivanjem v domu zaposlenim na oddelku, socialni službi in drugim strokovnim delavcem.

35. člen

O premestitvah v domu na željo stanovalca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust, na podlagi Pravilnika o kriterijih za notranje premestitve stanovalcev v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica.

36. člen

Stanovalci so dolžni spoštovati poleg določil hišnega reda še statut doma in vse druge interne akte.

Dom zagotavlja varstvo človekovih pravic in svoboščin v skladu z Ustavo RS, veljavno zakonodajo, mednarodnimi konvencijami in pogodbami.

37. člen

Za informiranje stanovalcev in njihovih svojcev oziroma skrbnikov glede njihovih pravic in dolžnosti v domu je zadolžena socialna služba v sodelovanju z drugimi pooblaščenimi osebami v domu.

38. člen

Stanovalci, njihovi svojci oziroma skrbniki in obiskovalci so dolžni zlasti:

 • spoštovati in upoštevati prepričanja, mišljenje in potrebe svojcev in drugih stanovalcev in svojcev ter skrbeti za dobre medsebojne odnose, razumevanje, spoštovanje in sodelovanje v domu,
 • skrbeti za lastno zdravje in zdravje drugih,
 • upoštevati predpisane ukrepe in navodila glede preventive bolnišničnih okužb, respiratornih in črevesnih obolenj,
 • pravočasno poravnati svoje obveznosti do doma in izpolnjevati druge obveznosti, h katerim so se zavezali s sklenitvijo dogovora o izvajanju socialnovarstvene storitve,
 • sporočiti svojo odsotnost iz doma službi zdravstvene nege in oskrbe ali socialni službi,
 • uporabljati prostore in opremo v skladu z njihovim namenom,
 • sodelovati pri racionalni uporabi in porabi osnovnih sredstev in materialov v domu,
 • v primeru elementarnih nesreč ali drugih izrednih razmer se ravnati po navodilih oseb, ki so za ravnanje v takih primerih zadolžene,
 • radio in televizijo poslušati s sobno glasnostjo zvoka tako, da ne motijo ostalih sostanovalcev,
 • upoštevati prepoved kajenja v domu. Kajenje je dovoljeno le v prostorih, ki jih za to določi direktor v skladu z veljavno zakonodajo,
 • upoštevati nasvete zaposlenih za vzdrževanje osebne higiene in higiene prostorov,
 • v kolikor na podlagi zdravstvene dokumentacije ni možno zagotoviti prevoza (spremstvo) so svojci dolžni, po predhodnem obvestilu doma, zagotoviti spremstvo stanovalcem na specialistične preglede, zdravniške kontrole, odhode v bolnišnice, zdravilišča, zobozdravniku in drugam.
 • upoštevati, da dom ne odgovarja za izgubo denarja in vrednostnih predmetov (zlatnine…) kakor tudi medicinsko tehničnih pripomočkov (invalidskih vozičkov, hodulj, zobnih protez, slušnih aparatov, …), ki so v lasti stanovalcev,
 • upoštevati, da dom ne odgovarja za izgubo perila in oblačil stanovalcev, ki se pere v domski pralnici in ni oštevilčeno z domsko oznako (ime in priimek, številka),
 • preprečiti odnašanje, prilaščanje in poškodovanje osebne ali domske lastnine,
 • pooblaščene delavce doma nemudoma obvestiti o pogrešanju osebnih predmetov oziroma o najdbi tujih predmetov,
 • morebitne spore reševati strpno, tako da ne prihaja do medsebojnega žaljenja in nasilja,
 • v bivalnih prostorih ne uporabljati plinskih in električnih kuhalnikov, grelnih teles za dodatno ogrevanje ter tudi ne hraniti vnetljivih tekočin in stvari,
 • ob izpadu električnega toka uporabljati samo baterijske svetilke,
 • skrbeti za sobni inventar in ključe. Odstranjevanje inventarja ter izdelava dvojnika ključev ni mogoča brez soglasja odgovornega delavca doma,
 • upoštevati, da v sobah ni dovoljeno shranjevati hitro pokvarljivih živil,
 • upoštevati, da ni dovoljeno stepanje preprog, predpražnikov ali čistilnih krp čez balkone in okna sob.
 • upoštevati prepoved izlivanja vode in metanja hrane skozi okna in cigaretnih ogorkov čez balkone,
 • poskrbeti, da se živali ne hrani na balkonih,
 • upoštevati prepoved uživanja nedovoljenih psihoaktivnih substanc, prekomernega pitja alkohola in prinašanja večje količine alkoholnih pijač v dom

39. člen

Zaposleni doma so dolžni o vsakokratni kršitvi določil hišnega reda obvestiti socialno službo, neposredno nadrejenega ali komisijo za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev doma, ki ustrezno ukrepa. Enako velja za stanovalce.

40. člen

Hujše kršitve hišnega reda in postopke ob kršitvah natančneje opredeljuje Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.

41. člen

Na pisno željo stanovalca, oddani v socialni službi Doma, se svojcem stanovalca ne dovoli vstop v stanovalčevo sobo v njegovi odsotnosti.

VIII. SLUŽBE V DOMU

42. člen

Socialna služba

Socialna služba pomaga urejati življenje stanovalcev v Domu ter skupaj z drugimi službami Doma skrbi za njihovo dobro počutje.

Stanovalci in njihovi svojci oziroma skrbniki lahko socialnem delavcu Doma povedo svoje potrebe, želje, prošnje in pritožbe.

Socialna služba vodi osebne mape stanovalcev skladno s predpisano zakonodajo.

43. člen

Fizioterapija

Fizioterapevtsko obravnavo izvaja fizioterapevt. Vrsto, obseg in trajanje fizioterapevtske obravnave opredeljuje izbran osebni zdravnik.

V okviru strokovnih metod fizioterapevt samostojno izvaja in izbira tehnike in postopke fizioterapevtske obravnave, za katere je usposobljen.

Delo poteka v prostorih fizioterapije in v sobah stanovalcev.

44. člen

Delovna terapija

Delovno terapijo, ki jo predpiše izbrani osebni zdravnik, izvaja delovni terapevt.

Delovni terapevt samostojno izbira in izvaja terapevtske metode in pristope za dosego terapevtskih ciljev na osnovi ugotovljenega psihičnega stanja stanovalcev. Sodeluje tudi pri izvajanju kulturnega in družabnega življenja v domu.

Delovni inštruktorji po navodilih delovnega terapevta sodelujejo pri aktivnem strukturiranju dnevnega življenja stanovalcev.

45. člen

Integrirana enota varstva oseb s posebnimi potrebami

V integrirano enoto so vključene odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju. Socialno oskrbo, ki je namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja stanovalcev, vodi skupinski habilitator.

46. člen

Služba zdravstvene nege in oskrbe

Splošne informacije o zdravstvenem stanju in počutju stanovalca lahko posredujejo svojcem ustno ali po telefonu vodja službe zdravstvene nege in oskrbe, medicinske sestre – vodje tima in srednje medicinske sestre.

Zaposleni v zdravstveni negi in oskrbi pomagajo stanovalcem pri izvajanju posameznih življenjskih aktivnosti takrat, ko jih stanovalec sam ne zmore več ter v skladu z njegovimi potrebami in željami.

47. člen

Zdravstveno varstvo

Za zdravljenje stanovalcev je odgovoren njihov izbran osebni zdravnik. V Domu ima ambulanto zdravnik iz Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, ki je prisoten praviloma ob delavnikih v dopoldanskem času (Dogovor med Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica in Domom)

Ob praznikih, vikendih, v popoldanskem in nočnem času je zdravstveno varstvo za stanovalce urejeno in dosegljivo preko Službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica.

Podatke o diagnozah, predpisanih zdravilih in prognozah zdravljenja sme dajati svojcem samo zdravnik, ki zdravi stanovalca.

48. člen

Finančno računovodska služba

Oskrbnina se plačuje za pretekli mesec. Dom izstavlja račun stanovalcem ali drugim zavezancem za plačilo storitev. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa. V primeru, da zavezanec računa ne poravna v predpisanem roku, dom zaračuna zakonske zamudne obresti.

Navadne poštne pošiljke prevzame poslovna sekretarka doma.
Priporočene poštne pošiljke, pošiljke za katere je potrebno obvezno osebno vročanje in denarne pošiljke prevzame stanovalec od uslužbenca pošte.

49. člen

Služba prehrane

Prehrana, pripravljena v domu, je prilagojena starostnikom. Jedilnike pripravlja vodja službe prehrane.

Pri sestavi jedilnikov se upoštevajo predlogi zaposlenih v službi prehrane in Komisije za sestavo jedilnikov. Komisijo poleg navedenih zaposlenih sestavljajo še stanovalci, predstavniki posameznih oddelkov in zaposleni službe zdravstvene nege in oskrbe.

Dietno prehrano priporoči zdravnik, stanovalec jo lahko dobi tudi na lastno željo.

Iz jedilnice se hrana, pribor in posoda, ki je last doma, ne sme odnašati.
Stanovalcem doma je vstop v kuhinjo prepovedan.

50. člen

Splošno tehnična služba

V pralnici doma se pere osebno perilo, pralna oblačila, brisače in posteljnina.
Kemično čiščenje garderobe ni zajeto v oskrbo. Na željo stanovalcev se to odda v kemično čistilnico, čiščenje pa plača stanovalec sam.

Prinašanje in odnašanje perila organizirajo zaposleni doma.
Če osebno perilo in druga oblačila niso oštevilčeni, zaposleni v pralnici doma ne prevzamejo odgovornosti pri vračilu osebne garderobe stanovalcu. Zaposleni so dolžni opozoriti stanovalce, če osebno perilo ali druga oblačila niso označena.

51. člen

Vzdrževanje

Vse napake, ki jih ugotovijo stanovalci ali zaposleni na objektu, opremi in instalacijah, sporočijo v recepcijo, kjer se o tem vodi ustrezna evidenca. Služba vzdrževanja je dolžna evidentirane napake sprotno odpravljati ter njihovo odpravo datumsko evidentirati.
Če je popravilo nujno, oddelčna sestra obvesti o okvari vzdrževalca tudi izven njegovega delovnega časa.

52. člen

Za vzdrževanje reda in čistoče v objektih doma in okolici doma, so zadolžene ustrezne službe doma, dobrodošla pa je prostovoljna pomoč stanovalcev.

53. člen

Prehodi na stopniščih, skupnih prostorih, hodnikih, požarnih stopniščih in na funkcionalnem zemljišču morajo biti vedno prosti.

Parkiranje osebnih avtomobilov je dovoljeno na označenih parkiriščih okoli doma. Izven označenih prostorov, parkiranje ni dovoljeno.

54. člen

Recepcija je osrednja informativna služba v avli doma, v kateri so zaposleni receptorji-telefonisti.

Receptor sprejema in posreduje telefonske klice, daje potrebne informacije stanovalcem in obiskovalcem, usmerja obiske, sprejema in usmerja pošto in časopise za stanovalce, sprejema in evidentira okvare, ki jih sporočajo stanovalci in zaposleni.

Informacije o tem, kje prebiva posamezni stanovalec dobijo obiskovalci pri receptorjih.

Vsi zaposleni, ki lahko v skladu s svojimi pristojnostmi dajejo informacije o stanovalcih, so dolžni ravnati v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.

Telefonski pogovori stanovalcev iz sobe, se beležijo na računalniku. V skladu s številom impulzov se ob koncu meseca stanovalcem izstavi račun, ki ga morajo poravnati na recepciji doma.

55. člen

Domska skupnost

Stanovalci doma se svobodno združujejo v domsko skupnost. Za različne aktivnosti lahko ustanovijo odbore (komisije), ki delujejo po določbah statuta in hišnega reda.

V domu se zagotavlja organizirano uresničevanje interesov stanovalcev preko sveta stanovalcev in zbora stanovalcev.

Pet članski svet oblikujejo stanovalci na svojem zboru za dobo štirih let.
Svet in zbor stanovalcev obravnava vprašanja, ki so povezana z njihovim življenjem v domu. Pobude in predloge posreduje organom doma.
Podporo za delovanje sveta in zbora stanovalcev zagotavljata direktor, strokovni vodja in socialna služba doma.

56. člen

Zbor stanovalcev se skliče najmanj enkrat letno ali po potrebi.

Zbor stanovalcev ima naslednje pristojnosti:

 • voli delegata v svet Doma in ga odpokliče,
 • voli člane sveta stanovalcev, komisij in odborov zbora,
 • obravnava socialna in ekonomska vprašanja stanovalcev ter druga vprašanja življenja in dela v Domu,
 • predlaga in priporoča organom Doma izboljšanje in organiziranje dejavnosti, ki vplivajo na kvaliteto življenja stanovalcev,
 • obravnava hišni red in svetu Doma predlaga spremembe in njihove dopolnitve,
 • obravnava še druga pomembna vprašanja.

Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje na zboru stanovalcev je praviloma javno, če se zbor ne odloči za tajno glasovanje.

57. člen

Duhovna oskrba

Dom spoštuje svobodno izražanje veroizpovedi.
Sveta maša se za stanovalce in njihove svojce opravlja v kapeli na prvem nadstropju. Kapela na drugem nadstropju služi za molitev, spovedi ali druge obrede.

Sveto maziljenje stanovalca se lahko opravi ob vsakem času v sobi stanovalca. Duhovnika na željo stanovalca lahko pokličejo svojci ali receptor doma.

58. člen

Postopek v primeru smrti

O smrti stanovalca obvesti svojce medicinska sestra – vodja tima oz. srednja medicinska sestra, po opravljenem pregledu mrliško pregledne službe, zvečer do 22. ure, če ni drugače dogovorjeno s svojci.

Oskrbo umrlega stanovalca opravi služba zdravstvene nege in oskrbe, ureditev umrlega izvede pogrebni zavod.

Če je umrli brez svojcev, uredi vse potrebno za pogrebno slovesnost socialna služba doma, oziroma pristojni Center za socialno delo.

Osebne stvari umrlega se izročijo svojcem. Če svojci zapustijo osebne stvari pokojnika domu, o tem podpišejo izjavo.

V hrambi doma lahko osebne stvari ostanejo največ 14 dni. Po 14 dneh lahko zaposleni v službi zdravstvene nege in oskrbe odstranijo osebne stvari pokojnega stanovalca. O odstranitvi pokojnikovih stvari se obvesti socialno službo doma.

59. člen

Disciplinski postopki in ukrepi

O kršitvah hišnega reda stanovalci, njihovi svojci ali zaposleni doma obveščajo socialno službo. Le ta zbere morebitne dopolnilne podatke, nakar s prijavo in zbranimi podatki seznani Komisijo za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev.
Hujše kršitve hišnega reda so:

 • nasilno obnašanje in medsebojno fizično obračunavanje,
 • grob ali žaljiv odnos do sostanovalcev, zaposlenih v domu ali obiskovalcev,
 • kajenje izven kadilnic,
 • večkratna moteča vinjenost,
 • hujše motenje reda in miru,
 • odnašanje hrane in drugih stvari iz doma, če tudi ne gre za kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB, 6/16-popr., 54/15,38/16 in 27/17),
 • namerno poškodovanje domskega premoženja ali premoženja sostanovalcev

60. člen

Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev lahko direktorju predlaga odpust stanovalca iz doma, kadar le-ta hujše krši hišni red, zlasti pa:

 • ko povzroči telesno poškodbo drugemu stanovalcu ali zaposlenemu v domu,
 • kadar ogroža lastno varnost ter varnost ali mir drugih stanovalcev v domu,
 • ko namerno poškoduje opremo v domu, kar ima za posledico večjo škodo,
 • zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora.

Preden pride do disciplinskega odpusta stanovalca zaradi hujših kršitev hišnega reda, so kršitelji obravnavani na Komisiji za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev oz. na oddelčni skupnosti kadar gre za odnose med stanovalci.

Izreče se jim eden od naslednjih ukrepov:

 • pisni opomin,
 • opomin pred izključitvijo,
 • izključitev.

VI. POHVALE, PRIPOMBE, PRITOŽBE IN UGOVORI

61. člen

Stanovalci in njihovi svojci lahko svoje pohvale, pripombe in pritožbe podajo v knjigo pohval, pripomb in pritožb, ki se nahaja v recepciji doma, ali oddajo v eno izmed skrinjic za pohvale, pripombe in pritožbe v varovanem oddelku doma in v prizidku ena ali jo oddajo po navadni ali elektronski pošti. Stanovalci in njihovi svojci lahko svoje pritožbe podajo tudi ustno na zapisnik pri socialnem delavcu doma, vodji službe zdravstvene nege in oskrbe, vodji drugih služb, strokovnemu vodju ali direktorju doma, jih izrazijo pri izdelavi in evalvaciji individualnega načrta obravnave, na skupnih sestankih, preko Komisije za izdelavo jedilnikov, na zboru stanovalcev, preko sveta stanovalcev, preko sodelovanja s svojci in zakonitimi zastopniki, preko vprašalnikov o zadovoljstvu in preko sveta doma. Pritožba se poda v roku 8 dni od dogodka, zoper katerega je podana pritožba.
Vse pohvale, pripombe in pritožbe se trajno arhivirajo pri direktorju doma.

62. člen

Stanovalec ali njegov zakoniti zastopnik, lahko v primeru, da ni zadovoljen s posamezno storitvijo strokovnih delavcev ali strokovnih sodelavcev, poda ugovor pri svetu doma. Ugovor se poda ustno ali pisno v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero se ugovarja. Socialni delavec je dolžan nuditi pomoč pri oblikovanju ugovora.
Pisni ugovor se pošlje na naslov: Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.

63. člen

Stanovalec ali njegov zakoniti zastopnik ima pravico podati pobudo za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem storitev institucionalnega varstva z navedbo kršitve pravic stanovalca ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan ugovor na opravljanje storitev. Zahteva se vloži v pisni obliki na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana ali pri socialnem delavcu doma, ki posreduje zahtevo na pristojni inšpekcijski organ.

64. člen

V primeru, da uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik meni, da:

 • mu niso zagotovljene ustrezne storitve zdravstvene nege, lahko o tem obvesti vodjo službe zdravstvene nege in oskrbe doma. Za izvajanje zdravljenja v domu je pristojen Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. V kolikor ni zadovoljen z izvajanjem storitev izbranega osebnega zdravnika o tem obvesti direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8 6250 Ilirska Bistrica. V kolikor ni zadovoljen z izvajanjem storitev in ni dobil ustreznih pojasnil oziroma ni zadovoljen z odgovorom, ima možnost o tem obvestiti zagovornika pacientovih pravic in/ali podati pritožbo na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
 • mu je kršena katera izmed človekovih pravic in temeljnih svoboščin, lahko poda pobudo pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana ali po telefonu na brezplačno telefonsko številko: 080 15 30;
 • so mu kršene pravice iz Zakona o varstvu osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Informacijskega pooblaščena, na naslov Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, p.p. 78, 1001 Ljubljana;
 • se strokovni delavec ali strokovni sodelavec vede nespoštljivo, nekorektno ali kako drugače krši Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu ali Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, lahko o tem obvesti častno razsodišče Socialne zbornice, na naslovu: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali častno razsodišče Zbornice – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana.

VII. KONČNE DOLOČBE

65. člen

Z uveljavitvijo tega hišnega reda preneha veljati hišni red, sprejet na svetu zavoda dne, 28.02.2006 skupaj s Prilogo k 3. členu hišnega reda-Lista pravic stanovalcev v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica.

66. člen

Ta hišni red začne veljati po sprejemu na Svetu zavoda dne 21.12.2018, uporablja pa se od 1.1.2019 dalje.

Številka: 1220-1393/2018-19

Predsednica Sveta zavoda
Nevenka Tomšič